1. Postanowienia ogólne.

1.1 Właścicielem BOSS Art Design jest:  Sławomir Malec NIP 8791854888 REGON 871180714 zwanym dalej jako Agencja.

1.2 Niniejszy regulamin określa: – warunki korzystania z usług agencji; – zasady wykonywania wycen; – zasady akceptacji projektów; – zasady przyjmowania zleceń; – zasady dotyczące zarządzaniem danymi klienta; – warunki udzielania reklamacji; – odpowiedzialność Agencji.

2. Warunki korzystania z usług Agencji.

2.1. Korzystanie z usług agencji oznacza akceptację regulaminu i zasad w nim zawartych oraz akceptację polityki prywatności firmy.
2.2. Agencja jest czynna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00.

2.3. Godziny pracy mogą ulec czasowej lub stałej zmianie bez wcześniejszego informowania zainteresowanych.

3. Kalkulacje.

3.1. Kalkulacje wykonywane są do 7 dni roboczych od daty złożenia zapytania ofertowego, chyba że zostanie to ustalone inaczej.
3.2. Kalkulacja zawiera z reguły ceny jednostkowe usług i produktów, całkowity koszt projektu oraz przybliżony termin realizacji, aczkolwiek każdorazowo przygotowywana jest pod indywidualne wytyczne i może odbiegać od ustalonej wersji.
3.3. Jeżeli kalkulacja nie uwzględnia kosztu projektu – minimalna jego cena to 100 PLN, która jest doliczana automatycznie. Agencja może dobrowolnie odstąpić od naliczenia tej opłaty, bądź dowolnie ją obniżyć.
3.4. Rzeczywisty koszt projektu zależy od stopnia jego skomplikowania. Koszt projektu obliczany jest z uwzględnieniem czasu potrzebnego na realizację, użytych technologii i oczekiwanego terminu realizacji.
3.5. Podane w kalkulacji ceny są cenami BRUTTO.
3.6. Kalkulacja jest ważna 10 dni od daty przesłania przez pracownika Agencji. Po tym terminie kalkulacja może ulec zmianie, chyba że w przesłanej ofercie zapisane jest inaczej.
3.7. Agencja zastrzega sobie prawo do podniesienia kosztu projektu jeżeli jego wykonanie wymaga od pracownika Agencji podjęcia realizacji poza godzinami pracy Agencji lub w dzień wolny od pracy. Koszty dodatkowe mogą wynosić: – po godzinach pracy agencji: od + 10 do + 35% wartości projektu – w dzień wolny od pracy: od + 50 do + 100% wartości projektu Ostateczna cena kosztu dodatkowego określana jest przez Agencję przed rozpoczęciem realizacji projektu.
3.8. Rozpoczęcie pracy nad projektem następuje po pisemnym potwierdzeniu przez klienta akceptacji ceny projektu oraz opłaty dodatkowej, jeśli występuje oraz dokonania wpłaty zadatku bądź zapłaty całej kwoty jeśli tak zostanie ustalone.

4. Zasady akceptacji projektów.

4.1. Projekty graficzne (własne) przeznaczone do druku prosimy przesyłać w skali 1:1 w formacie , PNG, TIFF, PSD, PDF, AI, CDR, tekst zapisany w krzywych lub z dołączonymi czcionkami. Ponadto prosimy załączyć plik poglądowy w formacie JPG, by uniknąć ewentualnych błędów. Wszelkie uwagi dotyczące przesłanych plików winny być wyraźnie zaznaczone i opisane, tak by nie było co do nich żadnych wątpliwości. Brak takich uwag spowoduje,że ewentualne reklamacje w tej kwestii, nie będą uznawane. Przesłane pliki muszą być dokładnie opisane, ich nazwa nie może zawierać np ciągu nieokreślonych cyfr, chyba że będzie to opisane w dodatkowym opisie np w treści zlecenia w polu UWAGI. Brak szczegółowych opisów może spowodować znaczne opóźnienia w projekcie, bądź też jego całkowite wstrzymanie, z powodu nieodnalezienia przez grafika potrzebnych plików do jego realizacji. Za tego typu opóźnienia Agencja nie ponosi odpowiedzialności.
Treści przekazane w formie elektronicznej do wykorzystania w projekcie, wstawiane w projekt są za pomocą funkcji kopiuj/wklej. Nie sprawdzamy treści pod kątem błędów ortograficznych czy innej prawidłowości zapisu ( ewentualne reklamacje w tej kwestii nie będą uznawane)
4.2. Termin realizacji projektu jest zależny od stopnia skomplikowania. Jeżeli termin nie został określony w umowie bądź zleceniu, lub jeśli zostało złożone wyłącznie zamówienie, telefoniczne lub ustne, zlecający nie będzie miał podstaw do egzekwowania terminu realizacji oraz nie może żądać żadnych rekompensat z tego tytułu (dotyczy to również zamówień mailowych, w których nie określono terminu i termin ten nie został wyraźnie zaakceptowany przez Agencję). Termin realizacji liczony jest od następnego dnia roboczego Agencji, po akceptacji plików i wpłaceniu wymaganej kwoty zadatku. Brak któregokolwiek z powyższych każdorazowo powoduje opóźnienie realizacji zlecenia.
4.3. Kolory wyświetlane na monitorze mogą różnić się od barw rzeczywistych – wynika to ze specyfiki wyświetlania obrazów na poszczególnych monitorach.
4.4. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za błędy zaistniałe w projekcie przesłanym przez Klienta.
4.5. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za błędy wykryte po akceptacji projektu Agencji przez Klienta.
4.6. Akceptacja projektu przez Klienta powinna zostać wyraźnie zgłoszona drogą pisemną lub elektroniczną. Agencja nie dopuszcza tzw “akceptu milczącego” jak również ustnego (w tym telefonicznego).  Inne formy akceptu nie będą podstawą do ewentualnych reklamacji.
4.7. Wszelkie zmiany naniesione w projekcie przez klienta winny być wyraźnie zasygnalizowane (pisemnie lub drogą elektroniczną) osobie nadzorującej dany projekt w Agencji. Klient musi otrzymać wyraźne potwierdzenie przyjęcia takiej informacji od osoby nadzorującej dany projekt, brak takich informacji nie będzie dawał podstaw do ewentualnych późniejszych reklamacji.
4.8. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych prac oraz projektów wykonywanych na jego zlecenie, i w tym także za wszelkie naruszenia praw autorskich i innych praw osób trzecich.

5. Zasady przyjmowania i realizacji zleceń.

5.1. Zamówienia należy składać osobiście w siedzibie Agencji lub poprzez formularz dostępny na naszej stronie w zakładce ZAMÓWIENIE
5.2. Zamówienie złożone w innej formie przez Klienta musi mieć formę podpisanego zamówienia, na podstawie formularza, bądź zamówienia napisanego wg własnego wzoru zamówień, jednak musi zawierać niniejszą klauzulę

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ Z REGULAMINEM BOSS Art Design DOSTĘPNYM NA STRONIE FIRMY ORAZ W JEJ SIEDZIBIE I W PEŁNI GO AKCEPTUJĘ, JEDNOCZEŚNIE OŚWIADCZAM IŻ NINIEJSZE ZLECENIE UZNAJĘ ZA WIĄŻĄCE Z CHWILĄ OTRZYMANIA POTWIERDZENIA JEGO PRZYJĘCIA PRZEZ BOSS Art Design. BOSS Art Design, nie ma obowiązku przyjąć zlecenia. Zostałem także poinformowany, że wycofanie się z niniejszego zlecenia po potwierdzeniu jego przyjęcia przez BOSS Art Design, może wiązać się ze zwrotem poniesionych kosztów dotyczących tego zlecenia, na rzecz BOSS Art Design, co również w pełni akceptuję. Jednocześnie wyrażamy zgodę na wystawianie faktur bez naszego podpisu. Akceptujemy przesyłanie ich drogą elektroniczną. Wycofanie takiej zgody może nastąpić wyłącznie drogą pisemną.

5.3. Zamówienie złożone przez klienta elektronicznie musi zawierać jego podpis oraz być wysłanym z firmowego bądź prywatnego adresu mailowego.
5.4. Przy dłuższej współpracy Agencja dopuszcza możliwość przyjęcia zlecenia telefonicznie lub ustnie, które jest równie ważne i wiążące co zlecenie złożone zgodnie z pkt. 5.1 , 5.2 oraz 5.3
5.5. Agencja nie weryfikuje osób reprezentujących Klienta. Jeżeli w jakikolwiek sposób utwierdzi się, iż osoba podejmująca negocjacje w imieniu Klienta ma jego poparcie, Agencja uznaje negocjacje z taką osobą jako wiążące i Klient ponosi pełną odpowiedzialność i bierze na siebie wszelkie koszty związane z ustaleniami jakie w jego imieniu podjęła dana osoba. W sytuacjach niejasnych Agencja ma prawo wystąpić do klienta o pisemne potwierdzenie danych osoby występującej w imieniu klienta.
5.6. Wszelkie zezwolenia niezbędne do realizacji zlecenia musi uzyskać Klient, w tym również zezwolenia na wjazd ekipy montażowej Agencji w rejon wykonania zlecenia, czy zajęcia terenu, pasa zieleni, pasa drogowego, parkingu etc, które to są niezbędne do prawidłowego wykonania zlecenia. Po uzyskaniu wszystkich zezwoleń, Klient winien niezwłocznie powiadomić Agencję o tym fakcie i o możliwości podjęcia działań w celu realizacji umówionego zlecenia. Brak zezwoleń może przesunąć czas realizacji zlecenia, za co Agencja nie ponosi odpowiedzialności.
5.7. W szczególnych sytuacjach Agencja może przejąć na siebie część spraw związanych z organizacją zezwoleń, jednak każdorazowo ich zakres musi zostać ustalony na piśmie i podpisany przez zainteresowane strony.
5.8. Realizacja zlecenia i jej termin może się opóźnić w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, utrudniających lub uniemożliwiających bezpieczną i prawidłową ich realizację. Agencja przede wszystkim na pierwszym miejscu stawia na zdrowie i bezpieczeństwo osób wykonujących zlecenie.  Opóźnienie może wyniknąć również w wyniku czasowej absencji chorobowej, na którą Agencja nie ma wpływu czy przerwy urlopowej, przy czym w przypadku urlopu Agencja w miarę możliwości poinformuje klienta o planowanej przerwie w pracy Agencji. Opóźnienia wynikające z tego tytułu nie będą podstawą do poniesienia jakiejkolwiek odpowiedzialności przez Agencję.
5.9. Opóźnienie w realizacji zlecenia z przyczyn innych nieujętych w tym regulaminie, a niezależnych od Agencji, zwalnia Agencję z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu i Klient nie będzie rościł sobie żadnych praw w tym zakresie.

6. Zasady dotyczące produkcji szyb z nadrukiem oraz innych produkcji wykonanych w technologii druku i naklejania folii.

6.1. Na szyby nanoszony jest nadruk bezpośredni UV.
6.2. W przypadku naklejania folii, zastrzegamy sobie prawo do drobnych błędów powstałych w trakcie naklejania, które są nieuniknione przy tej technologii. Błędami tymi mogą być drobne pęcherzyki powietrza lub drobiny kurzu, który może dostać się pomiędzy wklejane warstwy.
6.3. Po naklejeniu folii na szybach (np witryny) mogą występować delikatne smugi, które są efektem klejenia na mokro. Smugi te znikają samoczynnie zazwyczaj od kilku do kilkunastu dni (w szczególnych przypadkach okres ten może się wydłużyć).
6.4. Zdjęcia drukujemy zazwyczaj z powierzonych materiałów, lub zakupionych z ogólnodostępnych banków zdjęć. Ich koszt pokrywa Klient.
6.5. Otrzymane zdjęcie skalujemy do wymaganego wymiaru i dokonujemy drobnych korekt nieodpłatnie. Inne prace graficzne wykonujemy odpłatnie na życzenie klienta wg jego wskazówek. Kwota oraz zakres prac każdorazowo ustalany jest indywidualnie.
6.6. Z reguły nie ingerujemy w składowe kolorów. Klient musi mieć świadomość, że mogą wystąpić różnice kolorystyczne pomiędzy obrazem wyświetlanym przez komputer, a wydrukowanym. Jest to zależne od kalibracji monitora oraz sposobu kodowania kolorów poszczególnych urządzeń. W przypadku nadruku bezpośredniego na szybie, kolor dodatkowo (jego barwa) jest zakłócany przez samą szybę, która nigdy nie jest w 100% przezroczysta. Nie ponosimy również odpowiedzialności za jakość oraz treść zakupionych zdjęć. Powyższe uwagi nie podlegają reklamacji.
6.7. Jeżeli klient chce aby wydruk uzyskał konkretny odcień danego koloru, musi dostarczyć próbki kolorystyczne w skali CMYK wraz z opisanymi składowymi poszczególnych odcieni. Na tej podstawie odpłatnie przygotowywane są próbki wydruków, aż do uzyskania żądanego i zadowalającego wyniku.
6.8. Termin realizacji szyb z nadrukiem każdorazowo ustalany jest z Klientem indywidualnie jednak nie może on być krótszy niż 7 dni roboczych dla szyb standardowych (tj 4 mm niehartowane) – termin wykonania szyb bez montażu.
6.9. Pomiar wykonany przez klienta nie podlega reklamacji. W przypadku błędnego pomiaru, klient ponosi pełne koszty ponownego wykonania zlecenia.
6.10. Koszt pomiaru na terenie Torunia wynosi 90 zł (Agencja może dowolnie obniżyć wysokość tej kwoty). Po za Toruniem koszt pomiaru zwiększa się o koszt dojazdu liczony w dwie strony.
6.11. Montaż szyb jest odpłatny i w zależności od ilości szyb i rodzaju montażu koszt ustalany jest indywidualnie, jednak nie mniej niż 350 zł. Koszt innych montaży ustalany jest każdorazowo indywidualnie.
6.12. Montaż po za wyznaczonym obszarem jest dodatkowo płatny przez doliczenie kosztów dojazdu i wynosi mnie mniej jak 1,20/km liczony w obie strony, chyba że będzie to ustalone inaczej.

6.13. Przedmioty i materiały powierzone

6.13.a. Agencja przyjmuje również materiały i produkty od klienta do dalszej obróbki, np nadruki, grawerowanie, czy dostosowanie produktu do potrzeb klienta. Klient winien w takim przypadku zabezpieczyć odpowiednio większą ilość powierzonego materiału w celu wykonania prób oraz w przypadku błędów produkcyjnych, które mogą wyniknąć podczas realizacji zlecenia. Agencja dokłada największych starań, by błędów unikać, jednak należy mieć na uwadze, że do takowych może dojść. W przypadku, gdy nie ma możliwości, aby zapewnić większą ilość produktów do obróbki, Agencja zastrzega sobie prawo do drobnych błędów i uchybień na produktach finalnych. Klientowi w takiej sytuacji przysługuje prawo do negocjacji ceny.

6.14. Oklejanie pojazdów

6.14.a. Pojazd podstawiony do oklejania musi być czysty. W przypadku konieczności mycia pojazdu przez Agencję, może być doliczona dodatkowo usługa mycia pojazdu. Wszelkie uszkodzenia lakieru, naleciałości i inne skazy, których nie da się usunąć w normalnym procesie czyszczenia, pozostaną na pojeździe i zostaną zaklejone grafiką. Wiąże się to między innymi z tym, że mogą one być widoczne przez folię w postaci wtłoczeń, bruzdek, czy drobnych kropek wystających nad powierzchnię folii (jakby drobiny piasku) – by tego uniknąć auto należałoby dodatkowo np wypolerować, bądź też naprawić powłokę lakierniczą przed oklejaniem. (jest to oczywiście koszt dodatkowy i nie jest wykonywany standardowo przez Agencję. Ponadto Agencja może nie podjąć się wykonania tego typu usługi.
6.14.b. Na pojazd naklejane są folie (ich rodzaj ustalany jest na etapie zamówienia) i są to tylko folie. W trakcie ich montażu mogą wystąpić pewne błędy, których nie da się usunąć. (drobne pęcherzyki powietrza, drobiny kurzu, delikatne zmarszczki, delikatne przesunięcia wydrukowanych obiektów pomiędzy łączonymi brytami folii) Dokładamy wszelkich starań, aby tego typu błędy niwelować do minimum.
6.14.c. Folie standardowo po naklejeniu są docinane do wymaganego formatu, to wiąże ze sobą ryzyko powstania na zewnętrznej powierzchni lakieru delikatnych nacięć po ostrzu noża. Istnieją techniki cięcia bezinwazyjnego folii, lecz wiąże się to z dodatkowymi kosztami realizacji projektu. Brak zgody ze strony klienta na zastosowanie droższej techniki, nie będzie dawał żadnych podstaw do reklamacji i ewentualnych roszczeń z tego tytułu.
6.14.d. Wyceny dotyczące oklejania, zawsze dotyczą oklejania z docinaniem standardowym, a nie bezinwazyjnym.
6.14.e. W trakcie eksploatacji pojazdu oklejonego folią, może dojść do tak zwanego efektu “wstawania” folii, to znaczy, że w krawędziach przetłoczeń, zagłębieniach i na krawędziach folii, może dojść do jej odklejenia i odstawania. Reklamacja z tego tytułu jest mocno ograniczona i polega jedynie na próbie ponownego doklejenia folii, jednak nie zawsze to się udaje. Jeśli próby ponownego doklejenia folii się nie powiodą, reklamację uznaje się za zakończoną, bez dalszych roszczeń
6.14.f. Gwarantem powłoki lakierniczej, jest producent pojazdu, ewentualnie lakiernik. Agencja nie ponosi odpowiedzialności, za uszkodzenia lakieru, który oderwał się razem z folią podczas jej montażu, bądź demontażu z pojazdu. Klient nie będzie z tego tytułu rościł, żadnych pretensji w stosunku do Agencji.
6.15. Każdorazowo projekt musi zostać zaakceptowany przez Klienta. Zaakceptowany projekt będzie drukowany w niezmienionej formie i nie podlega zmianom, ani reklamacji.
6.15.a Przypominamy, że pojazd nie jest płaski i grafika naklejona na nim, może delikatnie odbiegać od projektu z uwagi na przestrzenną konstrukcję pojazdu. Ta kwestia nie podlega reklamacji.
6.16. Przed przystąpieniem do realizacji zlecenia Klient jest zobowiązany do wpłacenia ZADATKU w ustalonej indywidualnie kwocie, który nie podlega zwrotowi, ani zwiększeniu w przypadku wycofania się którejkolwiek ze stron.
6.17. Po zaakceptowaniu projektu i wpłaceniu ZADATKU, Agencja przystępuje do realizacji zlecenia. Czas realizacji jest liczony od następnego dnia roboczego po akceptacji projektu i po wpłaceniu zadatku. Brak któregokolwiek z powyższych każdorazowo powoduje opóźnienie realizacji zlecenia.

7. Warunki zgłoszenia reklamacji.

7.0. Dokładamy wszelkich starań, aby nasza praca wykonana była prawidłowo. Jak każdemu, tak i nam mogą zdarzyć się gorsze dni. Dlatego można złożyć reklamację, jeśli nasz produkt, czy usługa okazała się niezgodna zamówieniem .
7.1 Reklamację może złożyć każdy klient, który zrealizował i opłacił zamówienie.
7.2. Reklamacje można złożyć pisemnie bądź elektronicznie na adres info@bossek.pl
7.3. Zgłaszając reklamację klient winien jest zawsze posługiwać się zamówieniem, które chce zareklamować.
7.4. Każda reklamacja powinna zawierać pełny opis niezgodności wraz ze szczegółami.
7.5. Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.
7.6. Terminy zgłoszenia reklamacji: reklamacje można złożyć do 3 dni od przekazania realizacji zamówienia Klientowi. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana.
7.7. Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia, przy czym termin naprawy, poprawki, bądź usunięcia przyczyny powstania reklamacji (o ile zostanie ona uznana) ustalony zostanie każdorazowo indywidualnie, w zależności od jej rodzaju.
7.8. Reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od kolejnego dnia roboczego, przy czym termin naprawy, poprawki, bądź usunięcia przyczyny powstania reklamacji (o ile zostanie ona uznana) ustalony zostanie każdorazowo indywidualnie, w zależności od jej rodzaju.
7.9. Kolory, wygląd, kształt oraz jakość nadruków niektórych produktów mogą w nieznacznym stopniu odbiegać od oryginałów. Nie stanowi to podstawy do ewentualnych reklamacji. Zastrzegamy sobie prawo do +/-5% odstępstw w zamówieniu.

8. Zakres odpowiedzialności Agencji.

8.1 Agencja nie ponosi odpowiedzialności za: – wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści, przygotowanych przez Klienta – wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym, w których nie były dokonywane korekty przez Agencję, – wydruk prac zaakceptowanych przez Klienta, a zawierających błędy techniczne lub merytoryczne, – opóźnienia w dostawie materiałów przez firmy podwykonawców (klient w takim przypadku zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji); – opóźnienia w druku, które powstały na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od Agencji (klient w takim przypadku zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji); – opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez klienta, – zniszczenia reklam/produktów w wyniku działania osób trzecich lub nadzwyczajnych warunków atmosferycznych czy przypadków losowych np: wichury, powodzie, pożary, wypadki komunikacyjne itp.

9. Nadzór nad płatnościami

9.1. W przypadku wystawienia przez Agencję Faktury z terminem płatności, terminem płatności jest data zaksięgowania wpłaty na rachunku wskazanym na Fakturze
9.2. Nadzór nad terminową realizacją płatności w imieniu Agencji sprawuje zewnętrzna firma windykacyjna.
9.3. Każda faktura zapłacona po terminie, traci udzielony na niej rabat jeżeli został przyznany. Faktura bez rabatu może zostać obarczona dodatkową marżą w wysokości 10-20 % wartości faktury. Agencja po stwierdzeniu płatności przeterminowanej wystawi Klientowi Fakturę uzupełniającą zgodną z regulaminem.
9.4. Wszelkie koszty związane z dochodzeniem należności przerzucone zostaną na Klienta w tym również koszty związane z wynagrodzeniem zewnętrznej firmy windykacyjnej.
9.5. Agencja zastrzega sobie prawo do sprzedaży przeterminowanej faktury, której pomimo wezwań do zapłaty, klient nie uregulował podmiotom zewnętrznym bez wcześniejszego informowania o tym dłużnika. Od chwili sprzedaży faktury, należność za fakturę przechodzi na rzecz nowego podmiotu. Agencja nie będzie z tego tytułu wnosiła więcej roszczeń wobec dłużnika.
9.6. Klient składający w Agencji zlecenie w pełni akceptuje niniejsze postanowienia.

10. Dane osobowe

10.1. Podanie danych osobowych oraz firmowych jest dobrowolne.
10.2. Agencja wykorzystuje dane w celu realizacji zlecenia
10.3. Agencja zastrzega sobie prawo do przesłania korespondencji w swoim imieniu Klientowi, który udostępnił dobrowolnie swoje dane, nawet nie związanych ze zleceniem.
10.4. Klient może w każdej chwili modyfikować swoje dane lub poprosić o ich usunięcie. W bazie Agencji pozostaną jedynie dane zawarte w Fakturach wystawionych po realizacji zleceń, jednak od momentu ich zastrzeżenia przez klienta nie będą świadomie przez Agencję wykorzystywane.

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu posiadanych danych osobowych przez

MS Sławomir Malec występującego pod marką

BOSS Art Design – bossek.pl

 Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 roku i obowiązywaniem ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. z dnia 13.06. 2016 r., Dz. U. 2016 r. poz. 922) oraz zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy jakie w związku z tym przysługują Państwu prawa i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Administratorem danych osobowych Klientów oraz Osób kontaktowych jest MS Sławomir Malec z siedzibą w Toruniu przy ul Niesiołowskiego 16G, 87-100 Toruń NIP: 879185488, REGON 571180714 (zwanym dalej Agencją lub Administrator). Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: : ul. Niesiołowskiego 16 G     87-100 Toruń lub email: info@bossek.pl

Dane osobowe Klientów i Osób kontaktowych mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach: czynności zmierzające do zawarcia umowy handlowej, włączając w to przypadki, kiedy do zawarcia tej umowy wymagane są dane osoby działającej w interesie i w imieniu Klienta, Użytkowania systemu faktury elektronicznej w zakresie wskazanych danych w wniosku o udostępnienie faktur w formie elektronicznej na podstawie podpisanego porozumienia o udostępnienie faktur w formie elektronicznej. Odpowiadania na zapytania związane z asortymentem towarowym lub usług oferowanych przez firmę. Realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze wynikających m.in. z przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości. Wykonywania przez Administratora czynności w oparciu o zgodę osoby, której to dotyczy np. wysyłki newslettera lub zgody na udział w wydarzeniach, których organizatorem jest Administrator. W przypadkach weryfikacji czy dana osoba fizyczna jest osobą uprawniona do reprezentowania Klienta, w szczególności, jeżeli osoba taka zaciąga zobowiązania w imieniu Klienta np. pobierając towar w imieniu Klienta na podstawie posiadanego upoważnienia lub dochodzenia roszczeń z tytułu wykonywania umów handlowych oraz ochrony przed takimi roszczeniami. Marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług lub utrzymywania relacji biznesowych pomiędzy Klientem i Agencją w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych przy czynnościach zmierzających do zawarcia takich umów Administrator przetwarza następujące informacje: nazwa firmy, imię i nazwisko Klienta, adresy dostaw towarów wskazanych przez Klienta, numer NIP, numer rachunku bankowego, podpis Klienta lub osoby przez niego upoważnionej na dokumentach wymagających podpisu, adres e-mail podany do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, historię przesyłania zapytania ofertowe i zapytania o produkty.

W przypadku przetwarzania danych osobowych Osób kontaktowych Administrator przetwarza: nazwa firmy, imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail, zajmowane stanowisko, posiadane uprawnienia wskazane przez Klienta, numer dokumentu tożsamości, w przypadku uprawnień do reprezentowania Klienta w zakresie odbioru towarów w imieniu Klienta, historię komunikacji z Osobą kontaktową.

Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym lub prawnym, jednak ich brak uniemożliwi wykonanie określonych działań ze strony Administratora zmierzających do zawarcia umowy handlowej lub innych usług, które są świadczone przez Administratora. Administrator nie przetwarza żadnych danych osobowych w celach automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w Ogólnym Rozporządzeniu dotyczącym ochrony danych osobowych.

Dane osobowe Klienta lub Osób kontaktowych przechowywane w celu wykonania umów handlowych są, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przechowywane przez okres minimum 5 lat od momentu powstania obowiązku podatkowego.

W innych przypadkach jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane są przetwarzane (np. newsletter), dane przetwarzane są do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

Dane osobowe Klienta i Osób kontaktowych Administrator pozyskuje w ogromnej większości przypadków bezpośrednio od osoby zainteresowanej, która podaje swoje podstawowe dane podczas kontaktu z pracownikami lub przedstawicielami handlowymi Administratora. Informacja taka może być dostarczona do administratora: na piśmie poprzez wysłanie korespondencji pocztowej na adres Administratora, wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu nawiązania kontaktów biznesowych lub zapytań o produkty z prośbą o udzielenie odpowiedzi zwrotnej lub telefonicznie, kontaktując się z pracownikami Administratora. Administrator może pozyskiwać dane z informacji ogólnie dostępnych, takich jak Krajowy Rejestr Sądowy lub odpowiedni z bazy CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), GUS (Główny Urząd Statystyczny), firmowych stron internetowych, w zakresach danych publikowanych w sposób jawny.

Każda osoba fizyczna, której dane przetwarza Administrator ma prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, ograniczenia ich przetwarzania, wstrzymania dalszego przetwarzania danych i egzekwowania prawa do bycia zapomnianym. Administrator niezwłocznie po uzyskaniu takiego żądania od osoby, której dane są przetwarzane, po potwierdzeniu jej tożsamości żądanie spełnia.

W celu realizacji praw o których mowa powyżej należy kontaktować się na adres siedziby Agencji lub wysyłając korespondencję elektroniczną na adres: info@bossek.pl

W przypadku zgód na otrzymywanie newslettera, rezygnacja z usługi odbywa się w sposób automatyczny po wykonaniu określonej czynności usunięcia swojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej.

Administrator udostępnia dane następującym podmiotom, które wspomagają działalność prowadzoną przez administratora: Firmom transportowym i spedycyjnym współpracującym z Administratorem, w zakresie adresów dostaw towarów oraz danych osób uprawnionych do odbioru towarów w imieniu Klienta, Firmie świadczącej wsparcie w zakresie użytkowanego systemu ERP, w zakresie minimalnym w jakim jest to konieczne dla celów wykonywania prac serwisowych, Firmie prowadzającej dla Administratora usługi zarządzania kopiami zapasowymi użytkowanych systemów informatycznych oraz innym podmiotom współpracującym z Administratorem.

W każdym przypadku udostępniania danych osobowych lub zaistnienia możliwości udostępnienia takich danych Administrator stosuje procedury organizacyjne i środki techniczne minimalizujące zakres udostępnianych danych oraz ryzyko dostępu do tych danych przez osoby inne niż pracownicy Administratora.

Administrator przekazuje dane osobowe Klientów i Osób kontaktowych wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji określonego celu handlowego, w szczególności nie udostępnia danych innym podmiotom w celach komercyjnych oraz nie sprzedaje danych osobowych. Ochrona informacji związanych z danymi Klientów oraz Osób kontaktowych jest dla Administratora zadaniem priorytetowym.

Administrator nie udostępnia danych Klientów oraz Osób kontaktowych poza granice Unii Europejskiej, za wyjątkiem sytuacji, kiedy taka dyspozycja zostaje zlecona przez Klienta.

Administrator nie będzie przetwarzał danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania)

Klient ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

11. Znaki towarowe, fotografie i LOGOtypy

11.1. Wszystkie znaki towarowe i Logotypy użyte na stronach BOSS Art Design należą wyłącznie do ich właścicieli.
11.2. Agencja zamieszcza powyższe jedynie w celu prezentacji możliwości produkcyjnych lub prezentacji firm, z którymi miała zaszczyt współpracować.
11.3. Klient może w każdej chwili poprosić o usunięcie lub zasłonięcie w sposób uniemożliwiający identyfikację swojego znaku firmowego na stronach Agencji.
11.4. Jeżeli Agencja prezentuje produkt na swoich stronach, a klient nie wyraża zgody na prezentację LOGOTYPU, do którego ma pełne prawa majątkowe, Agencja zasłoni LOGOTYP w sposób uniemożliwiający jego identyfikację, jednak sam produkt będzie nadal prezentowany.
11.5. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za prezentowanie znaków towarowych, zdjęć, czy Logotypów dostarczonych przez Klienta, który nie miał do tego pełnych praw, w takiej sytuacji Agencja dołoży wszelkich starań by w miarę potrzeb udostępnić wszelkich niezbędnych wyjaśnień w spornej kwestii prawowitemu właścicielowi.
11.6. Większość zdjęć umieszczanych na stronach BOSS Art Design jest autorstwa Agencji. Jedynie niewielki odsetek mogą (lecz nie muszą) stanowić zdjęcia przekazane grzecznościowo Agencji. Wszystkie prace i dzieła zamieszczone na stronach Agencji są jej dziełem lub uczestnictwem w projekcie współdzielonym lub jako podwykonawca.
11.7. Agencja nie zamieszcza prac, w których nie miała swojego udziału.

12. Postanowienia końcowe.

12.1. Przed złożeniem zamówienia należy dokładnie zapoznać się z niniejszym regulaminem i postanowieniami, następnie należy go zaakceptować. Stworzyliśmy specjalną aplikację, która w trakcie składania zamówienia o tym przypomina i uniemożliwia jego złożenia bez wyraźnego akceptu. Ponadto zlecenia złożone w innej formie niż poprzez nasz formularz, a nie posiadające akceptu, będą odsyłane zwrotnie z odpowiednią informacją o konieczności zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego akceptacją, lub jej brakiem. Zlecenia bez akceptacji nie będą realizowane.
12.2. Wszelkie uwagi dotyczące niniejszego regulaminu lub niejasności, przed jego zaakceptowaniem należy kierować na adres info@bossek.pl
12.3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z pózn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r.o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z pózn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r.o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1225).”,
12.4. Agencja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Przed skorzystaniem z naszych usług zapoznaj się i zaakceptuj niniejszy Regulamin

 

© 2019 Boss Art Design - Zapraszamy